Regulamin sklepu

§1. Definicje

 1. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 2. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.natios.com.pl prowadzony przez sprzedawcę.
 3. Sprzedawca – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rs-cars Mariusz Nowak, ul. Bajana 36/6 54-129 Wrocław. Firma zarejestrowana jest w CEIDG, posiadada nr NIP 5661615853 oraz nr REGON 140084221.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem sklepu, sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, a kupujący może dokonać zakupu produktów dostępnych w sklepie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu oraz prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego.
 3. Wszystkie ceny produktów w sklepie są cenami brutto. Walutą jest polski złoty.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§3. Wymagania Techniczne

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe (np. komputer, telefon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Włączona obsługa plików cookies.

§4. Kontakt ze sklepem

 1. Adres e-mail sprzedawcy: sklep@natios.com.pl
 2. Numer telefonu sprzedawcy: +48 605 867 230

§5. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Zamówienia w Sklepie składane są bez rejestracji i logowania.
 2. Należy wybrać produkt/produkty, które chce się nabyć, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
 3. Przejść do koszyka.
 4. Wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia.
 5. Zaznaczyć, czy produkt ma zostać spersonalizowany

-autograf autorki.

-dedykacja imienna

-dedykacja specjalna (można podać konkretną treść).

 •  Zaznaczyć “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§6. Oferowane metody dostawy oraz płatności

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności będą podane podczas składania zamówienia.

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
1. Przesyłka do paczkomatu
2. Przesyłka kurierska

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
2. Płatności elektroniczne (przelewy 24, blik, karta płatnicza)

§7. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
  1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
  1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1. W przypadku wyboru przez Klienta:

– Płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

-Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem §6.2.niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

– W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny (Wyłącznie po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu tego)

§.8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty spersonalizowane.
  1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  1. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  1. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Można w tym celu użyć oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ale nie jest to obowiązkowe.
  1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  1. Skutki odstąpienia od Umowy:

-W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

-Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy w stanie niezmienionym, z nienaruszonymi zabezpieczeniami.

-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

-W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

-Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

-Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

-Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

-Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  1. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  1. zaproponować inną formę rekompenasty.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§. 9  Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, chyba że oferta dotyczy produktu wyraźnie zaznaczonego jako outlet.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w regulaminie.

§. 10. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   – W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   – W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§. 11. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany danych kontaktowych, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.